Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Wan4all: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Wan4all gevestigd aan de Argonautenrede 5 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60311940;
   2. opdrachtgever: het bedrijf dat met Wan4all een overeenkomst is aangegaan;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Wan4all en de opdrachtgever;
   4. website: de website of een deel van een website of applicatie die Wan4all in het kader van de overeenkomst in opdracht van de opdrachtgever ontwikkelt of heeft ontwikkeld;
   5. werk: de website, het (grafisch) ontwerp en al het overige werk in de zin van de Auteurswet dat Wan4all in opdracht van de opdrachtgever ontwikkeld of bedacht heeft.
 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden, tussen Wan4all en de opdrachtgever.
  • 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail is overeengekomen.
  • 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtgever en Wan4all in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  • 5. Wan4all heeft het recht om haar algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever bekendgemaakt. Zij treden in werking 30 dagen na bekendmaking. Indien de opdrachtgever de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen van toepassing worden verklaard. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
  • 6. Indien Wan4all niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Wan4all het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
 • Aanbiedingen en offertes
  • 1. Alle aanbiedingen en offertes van Wan4all zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Wan4all een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Wan4all eerst nadat deze schriftelijk of via de e-mail door Wan4all zijn bevestigd.
  • 3. Wan4all kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
  • 4. Wan4all behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder opgaaf van reden.
  • 5. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van Wan4all terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Wan4all. De door Wan4all aan de opdrachtgever verstrekte offertes en daarbij behorende documenten en ontwerpen blijven eigendom van Wan4all en mogen zonder toestemming van Wan4all niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  • 1. Wan4all zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Wan4all zal zich inspannen om de dienstverlening en opdrachten met zorg uit te voeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
  • 2. Wan4all en de opdrachtgever erkennen dat een succesvol project mede afhankelijk is van een goede samenwerking.
  • 3. Wan4all heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
  • 4. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. 
 • Domeinnaamregistratie
  • 1. Wan4all zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam of domeinnamen aanvragen.
  • 2. Indien de door de opdrachtgever gewenste domeinnaam niet (meer) beschikbaar is op het moment dat Wan4all de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie, dan kan Wan4all op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registreren van deze domeinnaam. 
 • Verplichtingen van de opdrachtgever
  • 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wan4all aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wan4all worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wan4all zijn verstrekt, heeft Wan4all het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  • 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  • 3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvan de rechten bij derden liggen.
  • 4. Indien de opdrachtgever aan Wan4all informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 
 • Wijziging factuuradres of verhuizing
  • 1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Wan4all mede te delen. 
 • Intellectuele eigendomsrechten
  • 1. De intellectuele eigendomsrechten op het werk blijven berusten bij Wan4all of bij een derde van wie zij het recht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door de opdrachtgever van het werk, verleent Wan4all aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op het werk. De gebruiksrechten gelden slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het werk waarvoor de gebruiksrechten worden verleend, heeft voldaan.
  • 2. Indien de opdrachtgever na de oplevering wijzigingen in het werk wenst, dan dient de opdrachtgever daartoe een verzoek in te dienen bij Wan4all en zal Wan4all het werk aanpassen tegen het op dat moment geldende uurtarief van Wan4all. Heeft Wan4all schriftelijk of via de e-mail kenbaar gemaakt dat hij het werk niet kan aanpassen, dan heeft de opdrachtgever het recht het werk te laten aanpassen door een derden.
  • 3. Indien Wan4all op het door haar geleverde werk aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze door de opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.
  • 4. Indien de opdrachtgever het eigendom wilt verkrijgen van de intellectuele eigendomsrechten op het werk, dan is een schriftelijke overeenkomst die de overdracht regelt vereist.
  • 5. Tenzij anders is overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar bestaan van intellectueel eigendomsrechten, zoals merkrechten, modellen, auteursrechten, portretrechten van derden.
  • 6. Wan4all behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  • 7. Wan4all heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. 
 • Opleveringstermijn
  • 1. Vermelde opleveringstermijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
  • 2. In het geval dat een door Wan4all met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  • 3. Indien de opleveringstermijn wordt verlengd wegens overmacht, dan wordt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 
 • Klachtenprocedure en fouten
  • Wan4all streeft ernaar om elke opdracht naar volle tevredenheid uit te voeren. Mocht het opgeleverde toch onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoen en/of fouten bevatten, dan vraagt Wan4all dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk of via de e-mail aan Wan4all te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
  • De klacht dient zo duidelijk mogelijk omschreven te zijn, zodat Wan4all in staat is adequaat te reageren.
  • Indien een klacht gegrond is, zal Wan4all de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
  • Onder fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door Wan4all schriftelijk vastgestelde functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
  • Er is geen sprake van een fout indien:
   1. de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van de opdrachtgever of niet door Wan4all ingeschakelde derden;
   2. op enigerlei wijze wijzigingen in de website zijn aangebracht door de opdrachtgever of niet door Wan4all ingeschakelde derden;
   3. de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Wan4all gesloten overeenkomst;
   4. gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van de opdrachtgever of niet door Wan4all ingeschakelde derden;
   5. het werk betreft waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden betrekking hebbende op de uiterlijke vormgeving.
  • Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet. 
 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Wan4all kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
   1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
   2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
   3. fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
   4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
   5. fouten in het concept/ontwerp/website of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
   6. fouten in het concept/ontwerp/website of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
  • Indien Wan4all door de opdrachtgever materiaal krijgt aangeleverd welke zij accepteert, is Wan4all jegens de opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud, opmaak en oplage daarvan.
  • Indien Wan4all aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wan4all beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Wan4all gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wan4all beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van de vergoeding dat in 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de opdrachtgever.
  • De aansprakelijkheid van Wan4all voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van en de toegang tot bestanden, is uitgesloten.
  • Wan4all garandeert niet dat de website of de (hosting) dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werken. Wan4all is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. Wan4all zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website en de (hosting) dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te (laten) herstellen.
  • Wan4all is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.
  • Wan4all kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de opdrachtgever toegepaste inlogcodes. Wan4all is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
  • Wan4all is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
  • De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid voor directe schade door Wan4all komen te vervallen, indien sprake is van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Wan4all.
  • De aansprakelijkheid van Wan4all ontstaat slechts indien de opdrachtgever Wan4all, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Wan4all ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wan4all in staat is adequaat te reageren.
  • Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Wan4all zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
  • Alle kosten betrekking hebbende op collectieve rechtenorganisaties, zoals maar niet beperkt tot BUMA/STEMRA en de SENA, die voortvloeien uit het door de opdrachtgever ten gehore brengen van muziek of het vertonen van videobeelden op een door Wan4all ontwikkelde website, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Wan4all tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door collectieve rechtenorganisaties.
  • Alle aanspraken jegens Wan4all die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Wan4all zijn ingediend, vervallen door verjaring. 
 • Tarief en meerwerk
  • Opdrachten worden door Wan4all uitsluitend aanvaard tegen het met de opdrachtgever vooraf overeengekomen (uur)tarief, tenzij is overeengekomen dat een opdracht voor een vaste prijs wordt uitgevoerd. Een vooraf overeengekomen (uur)tarief mag door Wan4all gedurende de eerste zes maanden van de opdracht niet worden verhoogd.
  • Alle door Wan4all afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Wan4all schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door de opdrachtgever opgegeven begroting kunnen nimmer rechten worden ontleend.
  • De opdrachtgever aanvaardt dat een succesvol project afhankelijk is van zijn medewerking en dat dit gevolgen kan hebben voor het wel of niet in rekening brengen van meerwerk. Indien de opdrachtgever benodigde informatie te laat of verkeerde informatie stuurt, dan kan dit gevolgen hebben voor de opleverdatum en kan dit extra werkzaamheden voor Wan4all, dus ook meerwerk, opleveren.
  • Indien Wan4all op verzoek vooraf of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden en/of prestaties uitvoeren die buiten de overeengekomen opdracht vallen, zullen deze worden uitgevoerd op basis van de gebruikelijke tarieven van Wan4all. Wan4all kan echter nimmer gedwongen worden tot het uitvoeren van werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht vallen.
  • Indien de opdrachtgever wijzigingen in de (uitvoering van een) opdracht wenst aan te brengen, dient hij hiertoe tijdig in overleg te treden met Wan4all. De opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed.
  • Door Wan4all te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten is veroorzaakt door nalatigheid van Wan4all dan wel doordat Wan4all een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. Over de hoogte van de met de aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoedingen zullen Wan4all en de opdrachtgever in overleg treden.
  • Alle door Wan4all gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
  • Wan4all is gerechtigd de richting haar opdrachtgever gehanteerde (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari van elk jaar opnieuw vast te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 • Facturatie en betaling
  • Facturatie voor de oplevering van een website geschiedt als volgt:
   1. 40% onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst;
   2. 60% onverwijld na de oplevering.
  • De opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur tot betaling over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van artikel 13.2 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  • Werkzaamheden door Wan4all vangen pas aan op het moment dat de voorschotnota door de opdrachtgever wordt betaald.
  • Indien sprake is van betaling in termijnen, is Wan4all bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever gerechtigd de werkzaamheden tijdelijk op te schorten.
  • Wan4all behoudt zich het recht voor de overeenkomst alsmede alle diensten te beëindigen indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt. Daarbij kunnen de website en domeinnamen worden opgeheven. De opdrachtgever blijft gehouden aan diens betalingsverplichting over de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Wan4all op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
  • Rechten, waaronder medebepaald gebruikersrechten, worden aan de opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoeding volledig betaald heeft. 
 • Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Wan4all niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Wan4all de overeenkomst uitvoert, diefstal, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, overheidsmaatregelen, virusinfectie of computervredebreuk door een derde, internetstoring, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Wan4all ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de opdrachtgever.
  • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wan4all opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wan4all niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor Wan4all recht op schadevergoeding ontstaat.
  • Indien Wan4all bij het intreden van overmacht reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd hierover afzonderlijk te factureren, mits aan de uitgevoerde werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
 • Tussentijds ontbinding/opschorting van de overeenkomst
  • Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
  • Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
  • Onverminderd het recht op schadevergoeding kan Wan4all zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien de opdrachtgever aan Wan4all valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven dan wel de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.
  • In geen geval heeft ontbinding, in dan wel buiten rechte, terugwerkende kracht. Zowel ingeval van opschorting van de werkzaamheden door Wan4all als bij ontbinding, in dan wel buiten rechte, is de opdrachtgever gehouden de in het kader van de opdracht redelijkerwijs door Wan4all verrichte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, met name ook de met derden aangegane verplichtingen, onverminderd de overige naar de wet of de overeenkomst aan Wan4all toekomende rechten, waaronder het recht van Wan4all op vergoeding wegens winstderving of uit de ontbinding voortvloeiende schade. In deze gevallen is elke vordering die Wan4all ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. 
 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wan4all gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wan4all zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wan4all niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 • Geschillen en toepasselijk recht
  • Op elke overeenkomst tussen Wan4all en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  • De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Wan4all en de opdrachtgever. 

HOOFSTUK 2: HOSTING

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit hoofdstuk I (algemeen), van toepassing op overeenkomsten inzake hosting-diensten. 

 • Facturatie
  • Facturatie voor de hosting-diensten geschiedt maandelijks vooraf.
 • Looptijd en opzegging
  • De overeenkomst voor de levering van de hosting-diensten wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar.
  • De overeenkomst wordt telkens na het verstrijken van de looptijd automatisch stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij de overeenkomst overeenkomstig artikel 19.3 wordt opgezegd.
  • Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Neemt de opdrachtgever een kortere opzegtermijn in acht, dan wordt de overeenkomst met 1 jaar verlengd en dient de opdrachtgever de vergoeding voor de hosting-diensten voor het komende jaar te betalen.
  • De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. 
 • Verplichtingen van de opdrachtgever
  • De opdrachtgever zal door het gebruik van de hosting-diensten van Wan4all geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen.
  • In het bijzonder zal de opdrachtgever:
   1. de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
   2. geen porno openbaar maken of verspreiden;
   3. geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
   4. geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
   5. geen informatie met een erotische inhoud verspreiden;
   6. niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
   7. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
   8. zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de opdrachtgever niet geautoriseerd is;
   9. zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail (spam);
   10. niet bewust virussen verspreiden.
  • Voorts is de opdrachtgever verplicht alle huidige en toekomstige aanwijzingen, procedures en handleidingen van Wan4all op te volgen.
  • Indien de opdrachtgever, naar het oordeel van Wan4all, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in dit artikel, of overig oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van Wan4all, dan is Wan4all gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-diensten te blokkeren, zonder dat Wan4all tot enige schadevergoeding gehouden is. De opdrachtgever wordt daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. De opdrachtgever vrijwaart Wan4all tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van de opdrachtgever, onder meer handelingen en gedragingen die in strijd zijn met het gestelde in dit artikel.
  • De opdrachtgever zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden. Bij overschrijding zal Wan4all de extra kosten die dit met zich meebrengt factureren aan de opdrachtgever. Bij structurele overschrijving is Wan4all gerechtigd om het abonnement te upgraden en dit te factureren.
  • Bij te late betaling behoudt Wan4all zich het recht voor om met onmiddellijke ingang alle diensten volledig te blokkeren, al dan niet voorzien van een melding op de website of op het domein van de reden. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting plaatsvinden. Wan4all is niet verplicht tot heraansluiting.